حضور سازمان قطار شهری کرج و حومه در نمایشگاه حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته از تاریخ 25 تا 28 اردیبهشت