بازدید اعضای منتخب شورای اسلامی شهر فردیس از پروژه خط 2 سازمانحمل و نقل ریلی شهرداری کرج جهت تعامل برای راه اندازی فاز دوم این خط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس از علی صنعتی مقدم