مهندس رضا امینی به عنوان سرپرست معاونت تجهیز و بهره برداری سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج منصوب شد

 

 

 

 

 

عکس از علی صنعتی مقدم